Késett a visszatérítéssel a NAV – Jár a kamat az adózónak

A per felperese, egy Zala megyei Kft., azért fordult a bírósághoz, mert az adóhatóság elutasította azt az igényét, hogy a 2008 októbere és 2011. II. negyedéve között benyújtott áfa bevallásai alapján az áfa késedelmes adóhatósági kiutalása miatt az adóhatóság fizessen meg részére csaknem 10 millió Ft kamatot.

A keresetben előadottak szerint az említett időszakban a felperesi cég több mint félmilliárd forint áfát igényelt vissza, melyet az adóhatóság az akkori magyar áfa törvény-beli rendelkezéseknek megfelelően – ugyanakkor az uniós joggal ellentétesen – késedelmesen fizetett ki.  Az adóhatóság ugyanis csak a már rendezett számlák esetében volt hajlandó  az adó kiutalására. (A visszaigénylés alapja az a gazdálkodók körében közismert szabály, hogy az adott időszakban az adózó által kibocsátott számlákon feltüntetett fizetendő áfa összegét csökkenteni lehet az adóalany által másoknak megfizetett áfa – az un. levonható, előzetesen felszámított adó – összegével, s ha a különbözet negatív, lehetőség van azt az adóhatóságtól visszaigényelni.) Az adóhatóság – a magyar szabályozás alapján – csak azokat a visszaigénylés alapjául szolgáló beszerzési számlákat ismerte el a kiutalás alapjaként, amelyeket legalább a bevallás benyújtására előírt határidőig a felperes kiegyenlített. Ezzel szemben a felperesi érvelés szerint az adott havi bevallás esedékességétől számított 45 napon belül kellett volna az adóhatóságnak a visszaigényelt áfát kiutalni, függetlenül attól, hogy a kiutalandó összeg alapjául szolgáló beszerzési számlák ki lettek-e egyenlítve. (Késedelmes kiutalás esetén az adóhatóság a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget köteles ugyanis megfizetni.)

A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. november 12-én meghozott ítéletében a felperes Kft. álláspontját osztotta, s a jogerős adóhatósági határozatot hatályon kívül helyezve az adóhatóságot új eljárásra kötelezte. Az ítélet kifejtette, hogy az adóhatóság határozata jogszabálysértő volt, mert a felperes kamatfizetés iránti igényének a 2011. szeptember 27-e – ekkor változott áfa törvény vonatkozó rendelkezése – előtti időszakban is volt jogalapja, ugyanis az Európai Unió áfa irányelvének rendelkezésével ellentétes volt a magyar jog azon szabálya, hogy a levonási, visszautalási jog keletkezése az áfát feltüntető számla kiegyenlítésének függvénye. A felperes ezért az uniós jog közvetlen hatálya folytán az adóhatóság által késedelmesen kiutalt áfa esetében a 2011. szeptember 27. napját megelőző időszakra is az adóhatóság által, részére fizetendő késedelmi kamatra tarthat igényt.

Az ítélet jogerős, de az ellen 60 napon belül felülvizsgálati kérelem (mint rendkívüli perorvoslat) nyújtható be a Kúriához.